banner

banner

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 23 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  ประเด็น "ข้อเสนอเรื่องปรองดองด้านต่างประเทศ-การทุจริต-การปฏิรูปประเทศ"

สนทนาต่อในเรื่องข้อเสนอแนะเรื่องการปรองดองในด้านต่างประเทศ-การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและการปฏิรูปประเทศ  ติดตามรับชมรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ

คิดรอบด้าน 23 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 23 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 23 มี.ค. 60

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 22 มี.ค. 60

คิดรอบด้าน 22 มี.ค. 60